Me

sreda, 02. julij 2014

Home remodeling / Prenova doma

In winter, we decided to remodel our little home. Not all of it, just the main room. Now I can breathe a little easier because we ordered custom furniture, so everything fits perfectly. We draw out everything we wanted and made the best use of every inch of our room (and we don't have a lot of inches available).

We peeled the paint off walls and then painted it ourselves. That period was the most stressful, because we lived for some time in the middle of ... it looked like a construction site. We only had a bed, a tv and a bunch of peeled paint around us. Unfortunately, we didn't have a choice. 
Pozimi sva najin mini domek prenovila. Ne celega, le glavno sobo. Sedaj diham malo lažje, saj sva pohištvo naročila po meri. Sama sva si narisala kaj želiva in tako sva najbolj izkoristila vsak cm (in teh cm je zelo malo na voljo).

Sama sva spraskala omet, pokitala, prebelila in tisto obdobje je bilo najbolj stresno, ker sva nekaj časa živela sredi… izgedalo je kot gradbišče. Imela sva le posteljo, tv in polno ometa okoli naju. Na žalost nisva imela druge izbire.
Tea? You wanna? Come, come on then, let us drink a cup of tea together.  Čaj? Bi? Pridi, prisedi, skupaj spijva skodelico čaja.
Recycling is cool. This large wooden basket lied around all dusty at my parents' house. It was full of children's toys for the past I don't know how many years and I got an idea to use it for bedding and decorative pillows. Originally, this basket came from the bakery and is meant for bread. It's so nice to have at home something... something old, that connects me to my childhood, is meant for bread, but now it's part of the renewed image of our home. Perhaps I will once paint it in white, but for now, my eyes are resting on this natural brown. Reciklaža je kul. Ta velika lesena košara je visela vsa zaprašena pri mojih starših. V njej so bile vsa ta leta otroške igrače, jaz pa sem videla drug potencial v njej. Zdela se mi je idealna za pospravit vanjo posteljnino in okrasne blazine. Originalno je ta košara prišla iz pekarne in je mišljena za kruh. Še toliko lepše…imeti doma nekaj, kar je staro, me povezuje z mojim otroštvom, je mišljeno za kruh, sedaj pa je del prenovljene podobe najinega doma. Morda jo bom nekoč pobarvala na belo, za enkrat mi tudi rjava spočije oči.
The main point of my blog is taking pictures of food and therefore I need a lot of junk. If I only knew this ​​when I started writing a food blog. I can not even describe how much decoration is needed for such pictures. Before the renovation, most of the decor was stuffed somewhere. I never knew where anything is and what do I have. That's why I wanted long shelves across the entire wall so I can have everything in front of me and I can decide what I'm using for shooting. Of course, there are still many things stuffed in drawers of coffee table.  Glavna poanta tega bloga je fotografiranje hrane in zato potrebujem veliko krame. Ko bi le vedela v kaj sem se podala, ko sem začela pisati food blog. Sploh ne morem opisati, koliko dekorja je potrebnega za takšno fotografiranje. Pred prenovo je bila večina dekorja stlačenega nekje. Nikoli nisem vedela kje je kaj in kaj sploh imam na voljo. Zato sem si želela dolge police čez celo steno, da imam lahko vse pred sabo in se lažje odločim kaj bom uporabila pri fotografiranju. Seveda je še vedno veliko stvari stlačenih v predalih kavne mizice.
I peeked on Pinterest for coffee table ideas. I wanted drawers, which could be used for hiding a bunch of smaller items. I don't like coffee tables made out of glass, because I think it looks messy if things are visible. I prefer them hidden.  Za dizajn kavne mizice sem pokukala na Pinterest. Želela sem tako s predali, ki bi jo lahko izkoristila za en kup manjših predmetov. Poleg tega pa ne maram steklenih, ker se mi zdi, da izgleda razmetano, če so stvari vidne. Raje jih imam skrite. 
We chose white material for furniture, brown floor and white walls. I didn't expect to have such trouble finding handles & knobs  for furniture. You might think it's funny but for me, handles & knobs are equally important than furniture. I feel like they completely define the overall look of furniture. I checked out  several shops, but I din't find those perfect ones, so I decided to order them on Etsy.  Izbrala sva bel material za pohištvo, rjava tla in bele stene. Nisem si mislila, da bom imela take težave z iskanjem ročajev za pohištvo. Lahko se komu zdi smešno ampak zame so ročaji enako pomembni, kot samo pohištvo. Zdi se mi, da ravno ročaji popolnoma definirajo celoten videz. Premetala sem kar nekaj trgovin, nič mi ni bilo všeč in na koncu sem jih raje naročila kar na Etsy-ju. 
I spontaneously bought these hangers for coats. I like them because they are rustic and pastel. Below are two small chairs that are used in kindergartens. My sister, who is a preschool  teacher brought these from her kindergarten, because they were thrown away. I sprayed them with white paint and now I use them as footstools. You can see a white bird house on them, which was originally black .. but you know ... I love everything white ....  Spontano sem kupila te obešalnike za plašče. Všeč so mi, ker so rustikalni in pastelni. Spodaj sta dva majhna stola, ki se uporabljajo v vrtcih. Moja sestra, ki je vzgojiteljica jih je prinesla iz vrtca, ker so jih vrgli stran. Mišljeni so bili za pokurit, dokler jih nisem jaz vzela, posprejala z belo barvo in sedaj mi služijo kot pručke. Na njih je bela ptičja hišica, ki je bila originalno črna..ampak saj vesta…jaz in bela barva….
Whuup-whup, exercise equipment! Aaah, I miss playing badminton on the lawn in Tivoli.  Whuup-whup, telovadna oprema! Aaah, pogrešam igranje badmintona na travi v Tivoliju.
Brightness means a lot to me, because it feels so positively, plus I need it for food photography. The thing I love the most in out little home, that I call a tin, is the fact that we have 3 windows in one room.. 3! Apartment is positioned towards the sunset, so I can enjoy watching beautiful sunsets, plus I melt all the time in the Summer, because it gets soo hoooot!

I prefer listening to audio books during my running time. Have you seen the movie The Help? I watched the movie first and last month I've listened the audio book. Ideal for forgetting  the fact that you already ran-I-don't-know-how-many-miles-and-you-want-to-stop-God-damn-it!!!
Svetloba mi veliko pomeni, ker deluje pozitivno, hkrati jo potrebujem zaradi fotografiranja. Pri najini majhni konzervi mi največ  pomeni to, da imava v sobi 3 okna. 3!!! Pozicija stanovanja je postavljena tako, da lahko uživam v lepem sončnem zahodu….in se poleti posledično topim, ker je tako vročeeee!

Med tekom najraje poslušam audio knjige. Ste gledali film The help? Najprej sem gledala film, prejšnji mesec sem pa še knjigo poslušala med tekom. Idealno za pozabit dejstvo, da si pretekel že-ne-vem-kateri-kilometer-in-se-hočeš-ustavit-hudiča!
How cool is this mouse pad! It's actually a notebook, so you can write on it your notes, chores and then you throw a sheet of paper away and yaaaay…you have your pretty, fresh mouse pad back!  Kako kul je tale podloga za miško! V resnici je blok, torej si lahko nanjo napišeš vse tisto, kar ne smeš pozabiti, utrgaš, vržeš stran, jeeej in spet je lepa nepopisana podloga!
I use these mini handles form my necklaces, so I can have my jewelry nice and tidy.  Tile mini ročaji služijo temu, da imam malo večji red, kar se tiče verižic.
We both wanted a large closet from floor to ceiling. This is my half. Oba sva si želela veliko omaro, ki bi segala od tal do stropa. Tole je moja polovica. 

ponedeljek, 28. april 2014

Happy moments

The Kinfolk table

This cookbook has been on my wish list from the moment it was released. One month ago, Gasper bought it for me. I couldn’t get a more beautiful book. This book contains not only recipes but also stories of people and how they live . Easily my favorite source of inspiration.
The Kinfolk table

Ta kuharska knjiga je bila na mojem seznamu želja od trenutka, ko je izšla. En mesec nazaj, mi jo je Gašper kupil. Česa lepšega ne bi mogla dobiti. Ta knjiga ne vsebuje le recepte ampak tudi zgodbe ljudi, kako živijo. Preprosto je moj najljubši vir inspiracije.
Tyson

I spent last weekend at my parent’s house and I intentionally took my camera with me, so I could bother our cat with shooting. Ahhh, cats are so beautiful.
Tyson

Prejšnji vikend sem bila doma pri starših in namerno vzela s seboj fotoaparat, da sem lahko nadlegovala našega mačka s fotografiranjem. Ahhh, mačke so tako lepe. 
Baking

You know that the sweetest thing is when you’re in bed, watching your favorite TV show and eating homemade brownie and a bunch of sweet cream and toping of cupcakes? You know that, right? And when you bake cupcakes and you offer them  to people who visit your home?
Peka

Saj veš, da je nekaj najlepšega, ko v postelji gledaš svojo najljubšo nadaljevanko in zraven ješ domač brownie in en kup sladke smetane in topinga od cupcakes zraven? Veš kajne? In ko spečeš cupcakes in jih ponudiš ljudem, ki obiščejo tvoj dom?
Photography

All of you already know that I love food photography. I decided to try people photography too. In February I photographed Gasper, recently my friend came to visit me along with her ​​daughter and I just had to capture this beautiful little model through the lens.
Fotografiranje

Vsi že veste, da rada fotografiram hrano. Mejčkn sem prešaltala še na ljudi. Februarja sem fotografirala Gašperja, pred kratkim pa je bila pri meni na obisku prijateljica skupaj z njeno hčerko in ni šlo brez, da bi to luštno manekenko ujela skozi objektiv. 
Running

The moment I put my jogging clothes on, I feel motivated. Sometimes, the hardest moment is  precisely this one, when I decide that I will go out for a run, that’s the beginning of a workout. Once I cross this point, I'm fine. That's when I know that I'm actually really going to run. Despite the fact that it’s not easy to run, I enjoy it. This is my disconnection from the world and connection to nature, to myself, to my mind. The lower limit is 10km.
Tek

V trenutku, ko oblečem tekaška oblačila, se počutim motivirano. Včasih je najtežje ravno to, se odločiti, preoblečiti, ker je ravno to začetek telovadbe. Ko enkrat prečkam to točko, sem v redu. Takrat vem, da bom dejansko res odtekla svoje. Kljub temu, da se med tekom borim sama s seboj, v njemu uživam. To je moj odklop od sveta in priklop k naravi, sebi, svojim mislim. Spodnja meja je 10km.
Learning something new – Drawing

I never knew how to draw, so I wanted to improve, at least a little in this area. I went to the library, I found a big stack of books on how to learn to draw and I barely drag them home. Before that, I spent some time looking a hardcover  notebook to draw in. I bought a charcoal pencil and I began. Unfortunately, I have to return these books really soon, but I am determined that I will continue to learn how to draw and re-borrow them.
Učenje nečesa novega-risanje

Nikoli nisem znala risati, zato sem si zaželela, da bi se vsaj malo poboljšala na temu področju. Odšla sem v knjižnico, nabrala en velik kup knjig o tem, kako se naučiti risati ter ga komaj privlekla domov. Pred tem sem kar nekaj časa iskala blok s trdimi platnicami v katerega bi risala. Kupila sem še svinčnike z ogljem in začela. Na žalost moram knjige kmalu vrniti, ampak odločena sem,da bom pri tem vztrajala in si jih ponovno izposodila.
Walking and reading books in the nature

I'm constantly pulled into the nature, since Spring really kicked in. In the morning I go to a nearby hill, I take a book with me, and after a speed walk to the top and back down, I sit on a bench and I read. These are the most beautiful & quiet moments.
Sprehod in branje knjig v naravi

Odkar je zunaj tako lepo, me stalno vleče v naravo. Dopoldne se odpravim na bližnji hrib, seboj vzamem knjigo in potem, ko s hitro hojo pridem do vrha in dna, sedem na klopco in berem. Najlepši & mirni trenutki.
Under the covers

The most beautiful time is spent under the covers. FINITO.
Pod kovtrom

Najlepše je biti pod kovtrom. PIKA.